<style>.lazy{display:none}</style>Privacy verklaring

privacy verklaring

Reflexions, gevestigd aan Ridderstraat 6, 2981 HA te Ridderkerk, hierna te noemen “Reflexions” is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij begrijpen dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan we zorgvuldig om met deze informatie. We houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Reflexions heeft jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van jou nodig hebben en waarvoor ze gebruikt kunnen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rfxs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Opslag van jouw gegevens

Reflexions slaat de persoonsgegevens die we van jou of van jouw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen tijdens het inschrijfproces voor een live of online workshop, training of masterclass, hierna te noemen “opleiding”, bij aanvraag van een brochure of kostenoverzicht, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met Reflexions opneemt. Dat geldt ook wanneer het online proces tussentijds wordt afgebroken. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

– Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
– Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Dat is inclusief betalingsgegevens die bij een externe veilige betalingsverwerker worden opgeslagen.
– Jouw feedback over de opleiding en overige informatie die je geeft en binnen de opleiding deelt.
– Persoonsgegevens in het kader van je opleiding, zoals je aanwezigheid, eventuele resultaten en of je de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond.

Gebruik van jouw gegevens

Reflexions gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jou gekozen opleiding.
– Verzorging van de door jou gekozen opleiding.
– Analyses uitvoeren zodat Reflexions haar dienstverlening kan verbeteren.
– Advies geven over een te volgen opleiding.
– Jou op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
– Jou de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op je vragen te reageren.
– Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reflexions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Om goederen en diensten te kunnen leveren.
– Reflexions analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Reflexions volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Reflexions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
– Lijst met contactgegevens via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer of betalingsgegevens (worden extern veilig opgeslagen)

Verdere toelichting en delen van persoonsgegevens met derden

Reflexions anonimiseert de persoonsgegevens die Reflexions gebruikt voor analyses. In onze analyses ben jij daardoor onherkenbaar.
In sommige gevallen werkt Reflexions samen met externe dienstverleners, zoals docenten en trainers. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw opleiding. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of je gegevens doorgeven aan andere partijen. Het kan het zijn dat Reflexions door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om jouw gegevens te delen. Reflexions deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Reflexions verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegt Reflexions alleen toe aan haar lijst met abonnees als jij hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en/of jouw voorkeuren kunt aanpassen.

Jouw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reflexions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rfxs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Reflexions reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleert Reflexions eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Reflexions volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Reflexions jou dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Reflexions jouw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, kun je bij ons een klacht indienen (klik hier voor onze contactgegevens).
Reflexions wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geen gebruik van cookies

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en daarom maakt Reflexions géén gebruik van cookies, tracking pixels of vergelijkbare tracing op haar website.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring
Reflexions kan de privacy- en cookieverklaringen tussentijds wijzigen. Als je graag wilt weten hoe Reflexions jouw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies Reflexions gebruikt voor welke doelen, raden we je aan de privacy- en cookieverklaringen regelmatig te lezen. Reflexions heeft de privacy- en cookieverklaringen voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2020.

– Deze voorwaarden zijn mede tot stand gekomen door gebruik te maken van de richtlijnen van ECP Platform voor de InformatieSamenleving –

error: oeps